Radio Golden Live..

चितवन निकुञ्जमा पाटेबाघ

lrtjg lgs’~hdf kf6]af3
lrtjg /fli6«o lgs’~hsf] leqL ;8sdf s]xL ;docl3 b]lvPsf] b’n{e kf6] af3 . oxfF af3 d’l:snn] b]Vg ;lsG5 . tl:a/ M ;f}hGo–;fu/ lu/L, /f;;

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको भित्री सडकमा केही समयअघि देखिएको दुर्लभ पाटे बाघ । यहाँ बाघ मुस्किलले देख्न सकिन्छ ।

© २०१६, सर्वाधिकार गोल्डेनखबर डट कममा सुरक्षित फोन नं: ०१-५१७२६५७इमेल: [email protected]