FLASH NEWS
  • Loading...

राष्ट्रियसभा गठन र निर्वाचनबारे वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच छलफल

  • गोल्डेन खबर
  • ६ साल अघि
  • १०४ पटक पढिएको
राष्ट्रियसभा गठन र निर्वाचनबारे वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच छलफल

|bzf}F u0ftGq lbj;df lrofkfg /fi6«klt ljBfb]jL e08f/Låf/f /fi6«klt sfof{no zLtnlgjf;df bzf}+ u0ftGq lbj;sf cj;/df cfof]lht lrofkfg ;df/f]xdf z'esfdgf cfbfgk|bfg ub}{ k|wfgdGqL k'iksdn bfxfn / g]skf -Pdfn]_ sf cWoIf s]kL zdf{ cf]nL . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित