FLASH NEWS
  • Loading...

नेपाल र भारतबीच ४६ बुँदे संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

  • गोल्डेन खबर
  • ६ साल अघि
  • ५८ पटक पढिएको
नेपाल र भारतबीच ४६ बुँदे संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

|ef/tsf] /fhsLo e|d0fdf /xg'ePsf k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjf ef/tsf k|wfgdGqL g/]Gb| df]bL;Fu cfh gofF lbNnLsf] x}b/fjfb ejgdf ;+o'Qm kqsf/ ;Dd]ngnfO{ ;Daf]wg ug'{x'Fb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, gofF lbNnL

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित