FLASH NEWS
  • Loading...

प्रधानमन्त्री देउवा न्यूयोर्क

  • गोल्डेन खबर
  • ६ साल अघि
  • ५६ पटक पढिएको
प्रधानमन्त्री देउवा न्यूयोर्क

|k|wfgdGqL b]pjf ef/t k|:yfg k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjf ef/tLo ;dsIfL g/]Gb| df]bLsf] d}qLk"0f{ lgdGq0ffdf wd{kTgL ;f+;b 8f cf/h' /f0ff b]pjfsf ;fy pRr:t/Lo k|ltlglwd08nsf] g]t[Tj ub}{ ef/tsf] kfFr lbj;Lo /fhsLo e|d0fsf nflu a'waf/ gofF lbNnL k|:yfg ug{'x'Fb} . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित