FLASH NEWS
  • Loading...

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक ः भावी प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने सुझाव

  • गोल्डेन खबर
  • ६ साल अघि
  • ३८ पटक पढिएको
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक ः भावी प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने सुझाव

|cGt/ ;+jfb sfo{qmd g]skf -Pdfn]_ ;lxtsf gf} /fhgLlts bnn] k'; @@ ut] ug]{ hgk|bz{gsf] ;Gb{edf cfof]lht cGt/ ;+jfb sfo{qmddf ;xefuL x'Fb} k"j{ k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL nufot g]tfx? . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित