FLASH NEWS
  • Loading...

चितवन निकुञ्जमा पाटेबाघ

  • गोल्डेन खबर
  • ६ साल अघि
  • ७२ पटक पढिएको
Post Thumbnail

lrtjg lgs’~hdf kf6]af3
lrtjg /fli6«o lgs’~hsf] leqL ;8sdf s]xL ;docl3 b]lvPsf] b’n{e kf6] af3 . oxfF af3 d’l:snn] b]Vg ;lsG5 . tl:a/ M ;f}hGo–;fu/ lu/L, /f;;

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको भित्री सडकमा केही समयअघि देखिएको दुर्लभ पाटे बाघ । यहाँ बाघ मुस्किलले देख्न सकिन्छ ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित